Service & tjänster

Sotning

Varför Sotning!
En stor del av våra arbeten är fortfarande sotning (rengöring). Sotningen görs enligt lag och är till för att minska uppkomsten av brand, t.ex. soteld.

Vi utför även ekonomisotningar och driftsäkerhetssotningar då de lagstadgade frister som MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) beslutat enbart syftar för brandsäkerhet och inte tar hänsyn till de driftstörningar som kan uppstå då sot och aska fastnar i eldstaden och på rökkanals-väggar.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontrollen.

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand skall den som utför brandskyddskontrollen även påtala detta.

Brandskyddskontrollen har i flera fall räddat villor från att brinna ner. Du kan läsa om några exempel här:

Kakelugn i Ängelholm | Energikassett i Höganäs

Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

* Sotbildning och beläggningar

* Skador eller förändringar av det tekniska utförandet

* Temperaturförhållanden

* Tryckförhållanden och täthet

* Drift och skötsel

Brandskyddskontrollen omfattar hela värmeanläggningen samt taket och skyddsanordningarna. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar.

Brandskyddskontrollen ska ske med de intervall som MSB har bestämt. Beroende på vilken typ av anläggning du har och hur den används är intervallet 2, 3 eller 6 år.

Besiktningar
Installationsbesiktning
När du har installerat en ny eldstad eller gjort några större förändringar på en befintlig måsta du låta besiktiga den innan du får börja använda den.

Vibrationsbesiktning
Om det skall utföras några sprängningsarbeten i närheten av ditt hem, så kan det hända att företaget som skall göra sprängningarna vill kontrollera att det inte uppkommit nägra sprickor i din murstock. Då utförs det en vibrationsbesiktning före och efter sprängningarna är gjorda. Dessa besiktningar bekostas av byggföretaget och är således gratis för dig.

Överlåtelsebesiktning
Om du skall köpa ett hus kanske du vill låta en fackman titta på eldstad och murstock. Detta kallas en överlåtelsebesiktning och är ett bra sätt för dig att undvika obehagliga överrakningar i framtiden.

Statusbesiktning
Ett sätt att få reda på hur eldstad och murstock mår, är att utföra en statusbesiktning. Det är också en god idé att statuskontrollera murstocken innan du ansluter en ny eldstad till en befintlig rökkanal.

OVK-besiktning
I offentliga lokaler och i hyresbostäder skall det utföras en OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) inom bestämda tidsfrister. Vi har behörighet att utföra sådana kontroller.